Uli Datler Quintett

Uli Datler (piano, keys) - Thomas Faulhammer (sax) - Martin Heinzle (bass) - Bernd Rommel (drums) - Edi Köhldorfer (guit)


CD-Präsentation von "STING fluenced" am 07.01.2019 im Porgy & Bess / Wien

Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 006
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 013
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 018-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 003-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 008-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 038-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 029-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 002
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 025
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 028
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 033
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 034-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 036
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 041
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 050
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 059
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 064
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 107
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 065-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 066
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 077
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 079
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 081
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 093
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 097
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 100
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 108-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 111
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 114
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 125
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 126-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 128
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 133-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 141-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 139
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 147
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 156
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 151
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 164
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 165
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 185
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 170
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 175
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 187-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 191
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 198
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 200
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 203-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 211
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 215
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 223-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 233-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 229
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 232
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 241
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 243
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 257
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 258
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 261
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 262
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 268
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 286
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 290
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 293-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 295-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 300
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 270
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 302
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 309
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 314
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 321
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 323
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 327
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 333
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 332
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 348
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 358
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 363-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 354
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 364
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 367
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 369
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 374
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 375
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 378
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 382
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 380-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 397-2
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 404
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 413
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 414
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 415
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 417
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 421
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 422
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 434
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 436
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 438
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 460
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 462
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 471
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 473
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 477
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 482
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 483
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 489
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 496
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 502
Dattler 190107 (c) Andreas Mueller 505