Lichtwärts & Ulli Bäer

Manuel Stemp (voc) - Sascha Penz (guit) - Andrea Schmied (keys) - Sara Filipova (back-voc) - Gernot Brandl (bass) - Daniel Minar (guit)
Harry Stampfer (drums) - Andi Steirer (perc) - Ulli Bäer (guit, vov)

am 15.08.2015 beim Hafen Open Air / Wien

Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 002
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 007
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 005
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 008
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 010
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 011
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 012
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 013
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 015
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 017
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 018
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 020
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 021
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 025
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 027
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 030
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 031
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 032
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 039
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 042
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 043
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 045
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 046
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 050
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 053
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 037
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 036
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 056
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 057
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 059
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 060
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 061
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 062
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 065
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 064
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 068
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 070
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 072
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 048
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 075
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 080
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 083
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 084
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 085
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 088
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 091
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 093
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 095
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 097
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 100
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 099
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 102
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 103
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 105
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 108
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 109
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 112
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 114
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 118
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 121
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 122
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 124
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 125
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 126
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 128
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 130
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 132
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 133
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 136
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 139
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 140
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 142
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 145
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 149
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 150
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 152
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 153-2
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 155
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 157
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 159
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 160
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 161
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 163
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 165
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 166
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 168
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 171
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 174
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 175
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 177
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 181
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 182
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 183
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 187
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 198
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 200
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 202
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 203
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 204
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 206
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 207
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 211
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 212
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 213
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 191
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 179
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 188
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 195
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 196
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 208
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 170-2
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 069
Lichtwaerts 150815 (c) Andreas Mueller 063