Spitting Ibex

Tanja Peinsipp (voc) - Florian Kittner (guit, voc) - Valentin Zopp (keys, voc) - Florian Jauker (bass) - Manuel Pitsch (perc) - Alex Distl (drums)

Alex Valdes (trump) - Daniel Weber & Christoph Krasnik (sax) - Nina Schwarz & Marielle Zaiser (back voc)

 am 24.01.2020 im Porgy & Bess, Wien

Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 001
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 012
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 028
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 017
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 024
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 027
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 040
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 044
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 045
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 047-2
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 053
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 054
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 056
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 058
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 060
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 065
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 066
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 072
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 075
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 080
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 082
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 089
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 094
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 097
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 098
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 099
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 103
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 106
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 107
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 111
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 118
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 126
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 134
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 138
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 140
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 141
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 143
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 145
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 151
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 162
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 166
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 170
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 172
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 175
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 196
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 171-2
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 180
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 199
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 205
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 211
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 219
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 222
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 225
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 226
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 200
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 230
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 237
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 247
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 249
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 252
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 253
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 255
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 244
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 258
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 263
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 265
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 266
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 274
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 275
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 279-2
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 282
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 285
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 287
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 291
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 295
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 293
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 297
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 300
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 303
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 305
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 307
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 314
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 318
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 323
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 333
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 334
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 338
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 339
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 340
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 355
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 358
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 362-2
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 365-2
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 364
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 371
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 378
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 386
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 390
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 400
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 401
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 409
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 412
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 416
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 423
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 429
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 430
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 437
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 439
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 442
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 450
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 455-2
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 454
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 464
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 466
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 467
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 472
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 473
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 476
Spitting Ibex 200124 (c) Andreas Mueller 485